หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านบึงทองหลาง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านบึงทองหลาง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2552
ที่ตั้ง : ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
เนื้อที่ : 57 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ามวกเหล็ก และป่าทับกวางแปลงที่ 2 จ.สระบุรี
สถาพทั่วไป : เป็นเขามีความลาดชันปานกลาง มีสภาพเป็นดินปนหิน
หมู่บ้าน : บึงทองหลาง (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/10061 ลว. 4 มิถุนายน 2552
ผู้ตรวจสอบ : นายสมยุทธ ไตรยะพานิช
สภาพป่า :
    เดิมเคยเป็นป่าเบญจพรรณ ค่อนข้างแห้งแล้ง พบไม้ใหญ่ไม่มาก และขึ้นกระจัดกระจาย พรรณไม้ที่พบเช่น งิ้ว ไผ่ตง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :