หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนพลสงคราม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนพลสงคราม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2560
ที่ตั้ง : ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 214 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินร่วมปนทราย
หมู่บ้าน : บ้านหนองหัวแรด (หมู่ 6), บ้านหญ้าคา (หมู่ 5), บ้านมะรุม (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/14697 ลว 8 สิงหาคม 2560
ผู้ตรวจสอบ : นายสมถวิล ลีลามโนธรรม
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง ป่าค่อนข้างเสื่อมโทรม เนื่องจากถูกบุกรุกแผ้วถางจากราษฎรรอบๆ บริเวณป่า พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ มะค่าแต้ มะขามป้อม ชงโค เล็บเหยี่ยว หนามระเวียง ติ้ว สมุนไพรต่างๆ สัตว์ที่พบ ได้แก่ งู หนู แย้
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :