หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนภูหลวง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนภูหลวง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 6718 ไร่ 1 งาน 78 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูง ด้านบนเป็นพื้นที่ราบ ลาดเอียงไปตามทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
หมู่บ้าน : บ้านหนองนกเขียน (หมู่ 2), บ้านปอแดง (หมู่ 4), บ้านหนองกระทุ่ม (หมู่ 3), บ้านหลุมเงิน (หมู่ 5), บ้านหลุมหิน (หมู่ 6), บ้านหนองกก (หมู่ 7), บ้านหนองหว้า (หมู่ 8), บ้านห้วยแก้ว (หมู่ 9), บ้านโนนแดง (หมู่ 1), บ้านหนองนกเขียน (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/5574 ลว 8 เมษายน 2559
ผู้ตรวจสอบ : นายสมถวิล ลีลามโนธรรม
สภาพป่า :
    บริเวณเชิงเขาและยอดเขาเป็นป่าเบญจพรรณสภาพสมบูรณ์ บริเวณยอดเขามีการบุกรุกทำไรมันสำปะหลังและยูคาลิปตัส และมีสภาพป่าโดยธรรมชาติกระจายโดยทั่่ว
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชน ได้มีการรวมตัวกันดูแล และใช้ประโยชน์ป่าแห่งนี้มาเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายปี โดยการกำหนดกฎ กติกาข้อบังคับ และคณะกรรมการสำหรับดูแลจัดการป่าชุมชนขึ้นแล้ว เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดูแลรักษาป่าชุมชนแห่งนี้ต่อไป เห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนเป็นการต่อเนื่อตามคำขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :