หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านเด่นชุมพล  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านเด่นชุมพล
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่
เนื้อที่ : 110 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แย้ และป่าแม่สาง จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขา..มีการวางตัวจากทิศเหนือทอดตัวยาวลงมาทางทิศใต้ มีความลาดเอียงลงมาทางทิศตะวันตกและทางทิศใต้ไหลลงสู่ลำห้วย อยู่ห่างจากชุมชนไปทางทิศตะวันออกประมาณ 6 กิโลเมตร มีถนนลุกรังเข้าถึงบริเวณป่าชุมชน
หมู่บ้าน : เด่นชุมพล (หมู่ 04)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/10870 ลว 14 มิ.ย. 61
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    บริเวณพื้นที่เป็นป่าเบญจพรรณที่มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นความหนาแน่นไม้ที่พบส่วนมากจะเป็นไม้ประเภทไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อนขึ้นกระจายตามพื้นที่ พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ประดู่ แดง สักมะค่าโมง ไผ่ไร่และไม้ชนิดอื่นๆ พืชสมุนไพรชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่า บ้านเด่นชุมพล หมู่ 4 ระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ร่วมกับผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เป็นแหล่งหาอาหารตามฤดูกาลของชุมชนและทางชุมชนได้ช่วยกันดูแลป่าแห่งนี้ ไม่มีการบุกรุกพื้นที่ ทางชุมชนได้ประโยชน์จากป่าแห่งนี้ จึงเห็นควรจัดทำโครงการป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :