หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านสันติสุข  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านสันติสุข
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
เนื้อที่ : 100 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นเนินเขาที่ทอดยาวขนานไปตามทิศเหนือ-ใต้ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๑๓๐ เมตร มีห้วยละขุมเป็นแหล่งรองรับน้ำจากเนินเขาที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำ ห้วยละขุม อยู่ห่างจาก ชุมชนไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ ๗00 เมตร มีทางสาธารณะเข้าถึง ป่าชุมชนได้สะดวก
หมู่บ้าน : สันติสุข (หมู่ 08)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/10870 ลว 14 มิ.ย. 61
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้เด่นที่พบได้แก่ ตะขบควาย ผักอีนูน ตะคร้อ ติ้วขน ประดู่ แดง กระพี้จั่น แสรงใจ ตะค้อ เสี้ยวป่า และ ไผ่ ชนิดต่างๆ เช่น ไผ่บง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่า บ้านสันติสุข ม.8 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง ระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ร่วมกับผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน เห็นว่าสภาพป่า ยังคงมีสภาพที่สมบูรณ์ ซึ่งทางชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าในการดำรงชีพ จึงเห็นควรจัดทำโครงการป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :