หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชมชนบ้านน้ำเลาเหนือ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชมชนบ้านน้ำเลาเหนือ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
เนื้อที่ : 165 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถาง และป่าแม่กำปอง จ.แพร่, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : แปลงที่ 1 เป็นเนินเขาเล็กมีความลาดเทไปทางทิศตะวันตกอยู่ห่างจากชุมชนไปทาง ทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร มีเส้นทางเข้าถึงป่าชุมชนได้สะดวก . แปลงที่ 2 เป็นเนินเขาเล็กๆ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๑๒๐เมตร มีความลาดเอียงไปทางทิศเหนือ มีลำห้วยละขุมเป็นแหล่งรองรับน้ำจากเนินเขาไหลลงสู่อ่างห้วยละขุม มีที่ทำกินของราษฎรขนาบอยู่ทางทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก อยู่ห่างจากชุมชนไปทางทิศตะวันตก มีทางสาธารณะเข้าถึงป่าชุมชนได้สะดวก
หมู่บ้าน : น้ำเลาเหนือ (หมู่ 02)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/10870 ลว 14 มิ.ย. 61
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    แปลงที่ 1 เป็นป่าเต็งรัง มีพันธุ์ไม้เด่นๆได้แก่ เต็งรัง และกระพี้จั่น ประดู่ ขึ้นอยู่ประปราย ตามริมห้วย แปลงที่2 เป็นป่าเบญจพรรณที่กำลังเสื่อมโทรม มีพันธุ์ไม้เด่นๆได้แก่ ตะขบป่า กระพี้จั่นมะกอกเกลื้อน แดง และไผ่บงที่มีอยู่ประปรายตามริมห้วย
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่า บ้านน้ำเลาเหนือ หมู่ที่ ๒ ระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการ ป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ร่วมกับผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน เห็นว่าสภาพป่า แปลงที่ 1 มีสภาพป่าที่กำลังเสื่อมโทรม ซึ่งทางชุมชนได้ร่วมกันบำรุงพื้นฟูและรักษา และแปลงที่ ๒ มีสภาพป่าเป็นป่าเต็งรังที่มีความสมบูรณ์ ซึ่งทางชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากป่าผืนนี้ใน การดำรงชีพ จึงเห็นควรให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :