หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านน้ำเลาสันกลาง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านน้ำเลาสันกลาง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
เนื้อที่ : 270 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถาง และป่าแม่กำปอง จ.แพร่, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : แปลงที่ 1 เป็นเนินเขามีความลาดเทไปทางทิศตะวันตกอยู่ห่างจากชุมชนไปทาง ทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร มีเส้นทางเข้าถึงป่าชุมชนได้สะดวก . แปลงที่ 2 เป็นเนินเขาเล็กๆตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านมีความลาดเทมาทาง ทิศตะวันออก มีทางสาธารณะเข้าถึงป่าชุมชนได้สะดวก
หมู่บ้าน : น้ำเลาสันกลาง (หมู่ 09)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/10870 ลว 14 มิ.ย. 61
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    แปลงที่ 1 เป็นป่าเต็งรัง มีพันธุ์ไม้จำพวก เต็ง รัง กระพี้จั่น ประดู่ ไผ่บง เหมือดจี้ แปลงที่2 เป็นป่าเบญจพรรณที่กำลังจะเสื่อมโทรมมีความสูงจากระดับน้ำทะเล . ๑๑๓ เมตร พันธุ์ไม้เด่นๆได้แก่ ตะขบป่า เหมือดจี้ มะกอกเกลื้อน กระพี้จั่น และไผ่บง ที่ขึ้นอยู่ตามริมห้วย
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่า บ้านน้ำเลาสันกลาง หมู่.๙ ระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการ ป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ร่วมกับผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน เห็นว่าสภาพป่า แปลงที่ 1 ยังคงมีสภาพที่สมบูรณ์ ซึ่งทางชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าในการดำรงชีพ และแปลงที่ 2 มีสภาพเป็นป่าเบญจพรรณที่กำลังเสื่อมโทรมที่สามารถบำรุงและพื้นฟูให้มีความสมบูรณ์ขึ้นมาใหม่ได้ จึงเห็นควรจัดทำโครงการป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :