หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านแม่ลานเหนือ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านแม่ลานเหนือ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
เนื้อที่ : 350 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลานและป่าแม่กาง จ.แพร่, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : แปลงที่ 1 เป็นภูเขาสูง และสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ ๑๗๐ เมตร มีลำห้วยน้ำชำไหลผ่านกลางแปลง อยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน พื้นที่ป่าชุมชนอยู่ห่างจากหมู่บ้าน ๕ กิโลเมตร . แปลงที่ 2 เป็นภูเขาสูง สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ ๑๖๐ เมตร พื้นที่ ป่าชุมชนแปลงนี้เป็นป่าต้นน้ำของหมู่บ้าน มีลำห้วยจำปอบไหลผ่านกลางแปลง ห่างจากป่าชุมชนแปลง ที่ ๑ ประมาณ ๑ กิโลเมตร
หมู่บ้าน : แม่ลานเหนือ (หมู่ 11)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/11874 ลว 2 ก.ค. 61
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    แปลงที่ ๑ และแปลงที่ ๒ เป็นเบญจพรรณที่สมบูรณ์ หนาแน่นไปด้วยพรรณไม้ชนิดต่างๆ ได้แก่ ประดู่ แดง สัก กุ๊ก สารขี้มอด และ ไผ่ชนิดต่างๆ ได้แก่ ไผ่ ไผ่ซาง ไผ่บง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่าบ้านแม่ลานเหนือ ม.11 ระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ร่วมกับผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน เห็นว่าสภาพป่าทั้ง 2 แปลง มีสภาพที่สมบูรณ์ ซึ่งทางชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าในการดำรงชีพ จึงเห็นควรจัดทำโครงการป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :