หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่
เนื้อที่ : 923 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยป้อม จ.แพร่, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูงชันยอดเขามีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 400 เมตร มีความลาดเอียงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มีลำห้วยชานเป็นแหล่งรองรับน้ำจากภูเขาที่ทางชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคอยู่ติดชุมชนไปทางทิศตะวันออกและทิศเหนือมีทางสาธารณะเข้าถึงป่าชุมชนได้
หมู่บ้าน : ต้นผึ้ง (หมู่ 11)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/11874 ลว 2 ก.ค. 61
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณที่มีลักษณะเป็นป่าโป่รงโดยแยกป่าได้ตามระดับ ลงมาเป็นป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้เด่นที่พบได้แก่ ประดู่ แดง สัก กระพี้จั่น มะค่าโมง แสลงใจ ตะคร้อ กระบก เสี้ยวป่า ยมหิน มะเกลือ ส้าน และไผ่ชนิดต่างๆ เช่น ไผ่ซาง ไผ่ไร่ ไผ่บง ไผ่ข้าวหลาม
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่า บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๑๑ ระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการ ป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ร่วมกับผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน เห็นว่าสภาพป่า ยังคงมีสภาพที่สมบูรณ์ ซึ่งทางชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าในการดำรงชีพ ทางชุมชนต้องการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้มีสภาพป่าที่สมบรูณ์ จึงเห็นควรจัดทำโครงการ ป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :