หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านผาคอ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านผาคอ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่
เนื้อที่ : 2949 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลานและป่าแม่กาง จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นแนวเทือกเขาทอดตัวยาวไปทางทิศเหนือ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ๔๗๐ เมตร พื้นที่ป่าชุมชนอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ห่างจากหมู่บ้าน ๘๐๐ เมตร และเป็นแหล่ง ต้นน้ำขุนห้วยปางช้าง ที่เป็นลำห้วยสายหลักในพื้นที่ป่าชุมชน
หมู่บ้าน : ผาคอ (หมู่ 06)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/11932 ลว 3 ก.ค. 61
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นเบญจพรรณที่สมบูรณ์หนาแน่ไปด้วยพรรณไม้ชนิดต่างๆ ได้แก่ ประดู่ แดง สัก ปอยาบ มะกล่ำต้น แคทราย ต้นฮัก และ ไผ่ชนิดต่างๆได้แก่ ไผ่ไร่ ไผ่ซาง ไผ่บง ไผ่ข้าวหลาม
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่าบ้านผาคอ ม.6 ระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ร่วมกับผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน เห็นว่าสภาพป่า ยังคงมีสภาพที่สมบูรณ์ ซึ่งทางชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าในการดำรงชีพ จึงเห็นควรจัดทำโครงการป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :