หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านทุ่งน้าว หมูที่ 6  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านทุ่งน้าว หมูที่ 6
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่
เนื้อที่ : 1300 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยป้อม จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูงชันยอดเขามีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 300 เมตร มีความลาดเอียงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มีลำห้วยห้อมเป็นแหล่งรองรับน้ำจากภูเขาที่ทางชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภค อยู่ติดชุมชนไปทางทิศตะวันออกและทิศเหนือมีทางสาธารณะเข้าถึงป่าชุมชนได้
หมู่บ้าน : ทุ่งน้าว (หมู่ 06)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/12672 ลว 13 กค 61
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณที่มีลักษณะเป็นป่าโป่รงโดยแยกป่าได้ตามระดับ ลงมาเป็นป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้เด่นที่พบได้แก่ ประดู่ แดง สัก กระพี้จั่น มะค่าโมง แสลงใจ ตะคร้อ กระบก เสี้ยวป่า ยมหิน มะเกลือ ส้าน และไผ่ชนิดต่างๆ เช่น ไผ่ซาง ไผ่ไร่ ไผ่บง ไผ่ข้าวหลาม
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่า บ้านทุ่งน้าว ม.6 ต.ทุ่งน้าว อ.สอง ระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ร่วมกับผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน เห็นว่าสภาพป่า ยังคงมีสภาพที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เป็นแหล่งเก็บหาของป่า ซึ่งทางชุมชนได้ร่วมกันดูแล รักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟูป่า ทำให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงเห็นควรจัดทำโครงการป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :