หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านห้วยปลาทอด  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านห้วยปลาทอด
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
เนื้อที่ : 123 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พวก จ.แพร่
สถาพทั่วไป : แปลงที่ 1 เป็นเนินเขาเตี้ยๆ มีการวางตัวจากทิศเหนือทอดตัวยาวลงมาทางทิศใต้ มีความลาดเอียงลงมาทางทิศตะวันออกไหลลงสู่ลำห้วย อยู่ห่างจากชุมชนไปทางทิศใต้ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร มีถนนเข้าถึงบริเวณป่าชุมชน แปลงที่ 2 เป็นที่หุบเขา ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาทุกทิศทางมีความลาดเอียงลงมากึ่งกลางบริเวณพื้นที่ป่าชุมชน ซึ่งอยู่ห่างจากชุมชนไปทางทิศตะวันตกประมาณ 5 กิโลเมตร มีถนนเข้าถึงบริเวณป่าชุมชน
หมู่บ้าน : ห้วยปลาทอด (หมู่ 02)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/16000 ลว 4 กย 61
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    แปลงที่ 1 บริเวณพื้นที่เป็นป่าเบญจพรรณที่มีสภาพเป็นป่าโปร่ง ไม้ที่พบส่วนมากจะเป็นไม้ประเภทไม้เนื้ออ่อนขึ้นกระจายตามพื้นที่ เช่น ไผ่ไร่ ป่าก๋งและไม้ชนิดอื่นๆ พืชสมุนไพร แปลงที่ 2 เป็นป่าเบญจพรรณ ที่มีสภาพเป็นป่าที่โปร่ง พันธุ์ไม้ที่พบส่วนมากจะเป็นไม้ประเภทไม้เนื้ออ่อน ไผ่ไร่ ไผ่ซางและไม้ชนิดอื่นๆ พืชสมุนไพร และหญ้าก๋ง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่า บ้านห้วยปากทอด หมู่ 2 ระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการ ป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ร่วมกับผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน พื้นที่ดังกล่าว เป็นแหล่งไม้ใช้สอย เป็นแหล่งหาอาหารตามฤดูกาลของชุมชน ทางชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากป่าแห่งนี้ในการดำรงชีพ จึงเห็นควรจัดทำโครงการป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :