หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยลากปืน หมู่ที่ 3  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยลากปืน หมู่ที่ 3
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
เนื้อที่ : 456 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พวก จ.แพร่
สถาพทั่วไป : แปลงที่ 1 เป็นภูเขาสูงสองลูก มีการวางตัวจากทิศตะวันออกทอดตัวยาวลงมาทางทิศตะวันตก มีความลาดเอียงไหลลงสู่กึ่งกลางบริเวณที่ขอจัดทำป่าชุมชน อยู่ห่างจากชุมชนไปทาง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร มีถนนเข้าถึงบริเวณป่าชุมชน แปลงที่ 2 เป็นภูเขาสูง 2ลูก..มีการวางตัวจากทิศเหนือทอดตัวยาวลงมาทางทิศใต้ มีความลาดเอียงลงมาทางทิศตะวันตกและทางทิศตะวันออกไหลลงสู่ลำห้วยซึ่งอยู่กึ่งกลางของบริเวณขอจัดทำป่าชุมชน อยู่ห่างจากชุมชนไปทางทิศตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร มีถนนเข้าถึงบริเวณป่าชุมชน
หมู่บ้าน : ห้วยลากปืน (หมู่ 03)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/16000 ลว 4 กย 61
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    แปลงที่ 1 บริเวณพื้นที่เป็นป่าเบญจพรรณที่มีสภาพป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ พันธุ์ไม้ที่พบส่วนมากจะเป็นไม้ประเภทไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อนขึ้นกระจายตามพื้นที่ เช่น ประดู่ แดง สัก และอื่นๆ ส่วนบริเวณด้านล่างจะพบ ไผ่ชนิดต่างๆและ พืชสมุนไพร แปลงที่ 2 บริเวณพื้นที่เป็นป่าเบญจพรรณที่มีสภาพป่าที่มีความหนาแน่นไม้ที่พบส่วนมากจะเป็นไม้ประเภทไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อนขึ้นกระจายตามสภาพพื้นที่ เช่น ไม้ประดู่ แดง ไม้สัก ไม้อื่นๆส่วนบริเวณด้านล่างใกล้ๆลำห้วยจะพบ ไผ่ไร่ ไผ่ซางและไม้ชนิดอื่นๆ พืชสมุนไพรชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่า บ้านห้วยลากปืน หมู่ 3 ระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการ ป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ร่วมกับผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน มีความเห็นว่า พื้นที่ดังกล่าว เป็นแหล่งไม้ใช้สอย เป็นแหล่งหาอาหารตามฤดูกาลของชุมชน และทางชุมชนได้ดูแล รักษา ป่าแห่งนี้ ในการดำรงชีพ จึงเห็นควรจัดทำโครงการป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :