หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านปง หมูที่ 8  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านปง หมูที่ 8
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
เนื้อที่ : 392 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พวก จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูงหนึ่งลูก มีการวางตัวจากทิศตะวันออกทอดตัวยาวไป ทางทิศตะวันตก มีความลาดเอียงลงมาทางทิศตะวันตกไหลลงสู่ลำห้วยเป็นแหล่งรองรับน้ำ อยู่ห่างจากชุมชนไปทางทิศตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร มีถนนเข้าถึงบริเวณป่าชุมชน
หมู่บ้าน : ปง (หมู่ 08)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/16000 ลว 4 กย 61
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    บริเวณพื้นที่เป็นป่าเบญจพรรณ ที่มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น ไม้ที่พบส่วนมากจะเป็น ไม้ประเภทไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อนขึ้นกระจายตามพื้นที่พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ประดู่ แดง สักมะค่าโมง ไผ่ไร่และไม้ชนิดอื่นๆ พืชสมุนไพรชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่า บ้านปง หมู่ 8 ระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ร่วมกับผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน พื้นที่ดังกล่าว เป็นแหล่งต้นน้ำ ลำธาร เป็นแหล่งหาอาหารตามฤดูกาลของชุมชน และทางชุมชนได้ช่วยกันดูแลรักษาป่าแห่งนี้ ได้ใช้ประโยชน์จากป่าแห่งนี้ จึงเห็นควรจัดทำโครงการป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :