หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านนาใหม่ หมู่ที่ 8  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านนาใหม่ หมู่ที่ 8
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
เนื้อที่ : 137 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า :
สถาพทั่วไป : เป็นที่เนินเขา ที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ระยะทางห่างจากหมู่บ้าน ๕ กิโลเมตร มีลำห้วยหยวกเป็นลำห้วยสาขา ลักษณะดิน เป็นดินร่วน และดินร่วนปนทราย มีการระบายน้ำได้ดี
หมู่บ้าน : นาใหม่ (หมู่ 08)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/16000 ลว 4 กย 61
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ พบ ต้นงุ้น ไผ่ซาง ไผ่ไร่ กระบก กระพี้จั่น แต้ว
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่า บ้านนาใหม่ หมู่ที่ 8 ต วังชิ้น ระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการ ป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ร่วมกับผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน พบว่าสภาพป่าเริ่มมีการฟื้นตัวตามธรรมชาติ จากการที่ชุมชนร่วมกันดูแล รักษา ฟื้นฟู อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ จึงเห็นควรจัดทำโครงการป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :