หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านแม่จอก หมู่ที่ 4  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านแม่จอก หมู่ที่ 4
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่
เนื้อที่ : 600 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปงและป่าแม่ลอง จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นแนวเนินเขาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านมีความลาดเทมาทางทิศตะวันตก เฉียงเหนือ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๔๙๐ เมตร มีทางสาธารณะเข้าถึงป่าชุมชนได้สะดวก
หมู่บ้าน : แม่จอก (หมู่ 04)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส. 1604.43/16643 ลว.12 ก.ย. 61
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณที่ยังคงมีความสมบูรณ์อยู่ มีพันธุ์ไม้เด่นๆได้แก่ กระบก มะค่าโมง แดง ยมหิน สัก กระพี้จั่น และไผ่บง ไผ่ซ่าง ที่ขึ้นอยู่ตามริมห้วย
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่า บ้านแม่จอก หมู่.๔ ระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ร่วมกับผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน เห็นว่า สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งทางชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษามานานแล้วและใช้ประโยชน์จากป่าในการดำรงชีพ จึงเห็นควรจัดทำโครงการป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :