หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านเชตวัน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านเชตวัน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่
เนื้อที่ : 405 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปงและป่าแม่ลอง จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นเนินเขาสูง มีความลาดเทไปทางทิศตะวันออก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๕๐๐ เมตร มีทางสาธารณะเข้าถึงป่าชุมชนได้สะดวก
หมู่บ้าน : เชตวัน (หมู่ 08)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส. 1604.43/16643 ลว.12 ก.ย. 61
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณที่ยังคงมีสภาพสมบูรณ์ พันธุ์ไม้เด่นๆได้แก่ กระบกประดู่ มะค่าโมง สัก ยมหิน กระพี้จั่น และไผ่บงไผ่ซ่างที่ขึ้นอยู่ตามริมห้วย
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่าชุมชน บ้าน เซตวัน หมู่.๘ ระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการ ป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ร่วมกับผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน เห็นว่าสภาพป่า มีสภาพเป็นป่าเบญจพรรณที่มีความสมบูรณ์ด้านพันไม้ที่อยู่รวมกันอย่างหนาแน่น ซึ่งทางชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าในการดำรงชีพ จึงเห็นควรจัดทำโครงการป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :