หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนตำบลแม่จั๊วะ หมูที่ 1 - 9  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนตำบลแม่จั๊วะ หมูที่ 1 - 9
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
เนื้อที่ : 470 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จั๊วะฝั่งซ้าย จ.แพร่
สถาพทั่วไป :
หมู่บ้าน : แพะดอนบ่อ (หมู่ 01), แม่จั๊วะ (หมู่ 03), แม่จั๊วะ (หมู่ 07), ดงสุระ (หมู่ 02), แม่จั๊วะ (หมู่ 04), เมืองใหม่ (หมู่ 05), แพะร่องหิน (หมู่ 06), แม่จั๊วะ (หมู่ 08), แม่จั๊วะ (หมู่ 09)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส. 1604.43/16643 ลว.12 ก.ย. 61
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณที่มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ประดู่ แดง สักมะค่าโมง ไผ่ไร่ ไผ่ซาง และไม้ชนิดอื่นๆ พืชสมุนไพรชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :