หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านแม่พุงหลวง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านแม่พุงหลวง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่
เนื้อที่ : 666 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เกิ๋ง จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาหลายลูก มีความสูงของภูเขาที่ต่างกัน มีความลาดเอียงของพื้นที่จาก ทิศตะวันตกมาทางทิศตะวันออก ด้านทิศเหนือมีลำห้วยกบเน่า ด้านทิศตะวันออกมีลำห้วยไม้กลายในและลำห้วยแม่แดงหลวงไหลผ่านจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ห่างจากหมู่บ้าน 1.5 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน
หมู่บ้าน : แม่พุงหลวง (หมู่ 15)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/18814 ลว 11 ต.ค. 61
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ สัก แดง กระบก มะค่าโมง ยางนา สมพงษ์ ไผ่ซาง ไผ่เหียะ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่า บ้านแม่พุงหลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่พุง ระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ร่วมกับผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน พบว่า สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น จากการที่ชุมชนร่วมกันดูแล รักษา ฟื้นฟู อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ เห็นควรจัดทำโครงการป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :