หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านปากกลาย  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านปากกลาย
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
เนื้อที่ : 230 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย จ.แพร่
สถาพทั่วไป : แปลงที่ 1 เป็นแนวสันเขาและเป็นภูเขาสูงลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก อยู่ห่างจากชุมชนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร แปลงที่ 2 เป็นภูเขาสูงอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน อยู่ห่างจากชุมชนประมาณ ๑ กิโลเมตร
หมู่บ้าน : ปากกลาย (หมู่ 07)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/18814 ลว 11 ต.ค. 61
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    แปลงที่ 1 เป็นป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์ พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ประดู่ แดง สัก กระบก มะกอกป่า จำปี กระพี้จั่น ไผ่ตง ไผ่ไร่ แปลงที่ 2 มีสภาพเป็นภูเขาสูง พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ มะหาด กระบก ประดู่ แดง สัก ไผ่ไร่ ไผ่หก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    คณะเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชนร่วมกับผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน ตรวจสอบสภาพป่าบ้านปากกลาย หมู่ที่ ๗ พบว่า พื้นที่ป่าทั้ง 2 แปลง สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ ทางชุมชนได้ช่วยกันดูแลรักษาป่ามานานแล้ว เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เป็นแหล่งหาอาหารตามฤดูกาล ไม่มีการบุกรุกแผ้วถางป่า ไม่มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าแต่อย่างใด และ ไม่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ไม่อยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จึงเห็นควรจัดทำโครงการป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :