หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านห้วยหยวก  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านห้วยหยวก
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
เนื้อที่ : 149 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบและเป็นภูเขาสูง อยู่ห่างจากชุมชนไปทางทิศใต้ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร
หมู่บ้าน : ห้วยหยวก (หมู่ 08)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/18814 ลว 11 ต.ค. 61
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    ป่าเป็นป่าดิบชื้นไม้ที่พบในพื้นที่ป่าได้แก่ ต้นจำปี กระบก ประดู่ สัก มะกอกป่า มะหาด และไผ่ตรง ไผ่หก ไผ่ไร
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    คณะเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนร่วมกับผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน ตรวจสอบสภาพป่าบ้านปากกลาย หมู่ที่ ๗ พบว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ไม่อยู่ในเขตห้ามล่า เป็นแหล่งหาอาหารตามฤดูกาล ทางชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่า ดูแลรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพป่า ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เห็นควรจัดทำโครงการป่าชุมชนตามแนวทางของกรรมป่าไม้ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :