หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านน้ำจ้อม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านน้ำจ้อม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
เนื้อที่ : 1630 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย จ.แพร่
สถาพทั่วไป : แปลงที่ ๑ เป็นแนวสันเขาที่เรียงตัวเป็นแถวยาวจากทิศเหนือไปทางทิศใต้อยู่ห่างจากชุมชนไปทางทิศตะวันตกระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร แปลงที่ ๒ มีลักษณะเป็นภูเขาสูง มีความลาดเทไปทางทิศเหนือ อยู่ห่างจากชุมชนไปทาง ทิศเหนือ ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร มีลำห้วยเหล่าหลวง ห้วยน้ำจ้อม ไหลผ่านกลางแปลงป่าชุมชน
หมู่บ้าน : น้ำจ้อม (หมู่ 08)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/18814 ลว 11 ต.ค. 61
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    แปลงที่ ๑ และแปลงที่ 2 เป็นป่าดิบชื้น พันธุ์ไม้เด่นที่พบได้แก่ ต้นจำปี กระบก ประดู่ สัก มะกอกป่า มะหาด และไผ่ตรง ไผ่หก ไผ่ไร่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    คณะเจ้าหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชน ตรวจสอบสภาพป่าบ้านน้ำจ้อม หมู่ที่ ๘ สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ ทางชุมชนได้ ดูแลรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพป่ามาเป็นเวลานานแล้ว เป็นแหล่งหาอาหารจากป่า เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารใช้ในการอุปโภคบริโภค เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชนของหมู่บ้านต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :