หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านป่าเลา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านป่าเลา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่
เนื้อที่ : 560 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอง จ.แพร่
สถาพทั่วไป : แปลงที่ ๑ แปลงที่ 2 และแปลงที่ ๓ เป็นภูเขาสูงชัน ยอดเขามีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๘๐๐ - ๑,๐๐๐ เมตร มีความลาดเอียงไปทางทิศเหนือ และทางทิศใต้ มีลำห้วยน้ำเลาเป็นแหล่งรองรับน้ำจากภูเขา ที่ทางชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค แปลงที่ ๑- ๒ มีที่ทำกินของราษฎรขนาบอยู่ทางทิศตะวันออก-ทิศตะวันตกและทิศใต้ แปลงที่ ๓ มีที่ทำกินของราษฎรขนาบอยู่ทางทิศเหนือ- ทิศตะวันออกและทิศใต้ อยู่ติดชุมชนไปทางทิศตะวันออกตะวันตกและทิศเหนือมีทางสาธารณะเข้าถึงป่าชุมชนได้สะดวก
หมู่บ้าน : ป่าเลา (หมู่ 03)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/18814 ลว 11 ต.ค. 61
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    แปลงที่ ๑ เป็นป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ยางเหียง ยางพลวง กระพี้จั่น ตีนนก ติ้ว ยอป่า หมากเหม้า ปรง เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่า บ้านป่าเลา ม.3 ระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ร่วมกับผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน เห็นว่าสภาพป่าแปลงที่ 1,2 และแปลงที่ 3 ยังคงมีสภาพที่สมบูรณ์ ซึ่งทางชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่า ในการดำรงชีพ ทางชุมชนต้องการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้มีสภาพป่าที่สมบรูณ์ จึงเห็นควรจัดทำโครงการป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :