หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านป่าเลาเหนือ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านป่าเลาเหนือ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่
เนื้อที่ : 1400 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอง จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูงชันยอดเขามีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๘๐๐ -๑,๐๐๐ เมตร มีความ ลาดเอียงไปทางทิศเหนือ และทางทิศใต้ มีลำห้วยน้ำเลาเป็นแหล่งรองรับน้ำจากภูเขาที่ทางชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค
หมู่บ้าน : ป่าเลาเหนือ (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/18814 ลว 11 ต.ค. 61
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    แปลงที่๑ เป็นป่าเบญจพรรณแบ่งได้ตามระดับความสูงของภูเขาได้ดังนี้ ความสูงของภูเขาจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ ๖๕๐-๑,๒๐๐ เมตร เป็นป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้เด่นๆได้แก่ ต้นยาง ต้นก่อ ต้นกระบก มะค่าโมง ริมห้วยมีต้นไผ่หก ความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ ๖๔๙ เมตร ลงมาเป็นป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้เด่นที่พบได้แก่ ประดู่ แดง สัก กระพี้จั่น มะค่าโมง แสลงใจ ตะคร้อ กระบก เสี้ยวป่า และไผ่ชนิดต่างๆ เช่น ไผ่ซาง ไผ่ไร่ ไผ่บง ไผ่ข้าวหลาม
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่า บ้านป่าเลาเหนือ ม.๑๐ ระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ร่วมกับผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน เห็นว่า สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งทางชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษาไว้ และใช้ประโยชน์จากป่าในการดำรงชีพ ทางชุมชนต้องการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ ให้มีสภาพป่าที่สมบรูณ์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป จึงเห็นควรจัดทำโครงการป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :