หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านแม่จองไฟ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านแม่จองไฟ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
เนื้อที่ : 1454 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลานและป่าแม่กาง จ.แพร่
สถาพทั่วไป : แปลงที่ ๑ เป็นแนวเนินเขาสูงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านมีความลาดเทมาทาง ทิศเหนือ และทิศตะวันออกมีทางสาธารณะเข้าถึงป่าชุมชนได้สะดวก แปลงที่ ๒ เป็นภูเขาสูงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของชุมชนมีความลาดเทไปทางทิศเหนือ มีลำห้วยแม่จองไฟเป็นแหล่งรองรับน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคในชุมชนมีเส้นทางสาธารณะเข้าถึงอย่างสะดวก
หมู่บ้าน : แม่จองไฟ (หมู่ 02)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/18814 ลว 11 ต.ค. 61
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    แปลงที่ ๑ - ๓ และแปลงที่ 4 เป็นป่าเบญจพรรณที่ยังคงความสมบูรณ์และยังมีพันธุ์ไม้อยู่รวมกันอย่างหนาแน่น พันธุ์ไม้เด่นๆได้แก่ ยมหิน ประดู่ แดง สัก กระพี้จั่น และไผ่บง ไผ่ซาง ที่ขึ้นอยู่ตามริมห้วย แปลงที่ ๒ เป็นป่าดิบแล้งที่ยังคงความสมบูรณ์มีพันธุ์ไม้อยู่รวมกันอย่างหนาแน่นพันธุ์ไม้เด่นได้แก่ มะค่าโมง กระบก ตะแบก ก่อหนาม
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่าบ้านแม่จองไฟ หมู่ ๒ ระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการ ป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ร่วมกับผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน เห็นว่า สภาพป่าชุมชนทั้ง 3 แปลง มีสภาพเป็นป่าเบญจพรรณที่มีความ สมบูรณ์ และยังคงมีพันธุ์ไม้ ที่อยู่รวมกันอย่างหลากหลาย ซึ่งทางชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าในการดำรงชีพ จึงเห็นควรจัดทำโครงการป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :