หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านล่องว่า  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านล่องว่า
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
เนื้อที่ : 242 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูงเป็นเทือกยาวติดต่อกันหลายหมู่บ้าน บริเวณพื้นที่โดยรอบเป็นที่ทำกินและทางสาธารณะประโยชน์ สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมอยู่ทั่วพื้นที่
หมู่บ้าน : บ้านล่องว่า (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/18107 ลว.2 ตุลาคม 2561
ผู้ตรวจสอบ : นายสุชาติ พงศ์เศรษฐ์กุล
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีต้นไม้ขนาดใหญ่หลายชนิด พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น ตะโก มะหาด กะพถี้จั่น รกฟ้า อ้อยช้าง หมีเหม็น ตะคอง ไผ่ป่า ประดู่ แดง และแคทราย
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนมีศักยภาพในการรักษาป่าแห่งนี้ไว้เพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนจึงเห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :