หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านสวนขวัญ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านสวนขวัญ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
เนื้อที่ : 71 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาที่มีความลาดชัน ติดต่อกันกับหลายหมู่บ้าน บริเวณรอบบๆ เป็นพื้นที่ทำการเกษตรและมีอ่างเก็บน้ำอยู่บริเวณใกล้ๆ สภาพดินเป็นดินร่วนปนดินลูกรัง และมีต้นไม้เล็กใหญ่ขึ้นปกคลุมอยู่ทั่วพื้นที่
หมู่บ้าน : บ้านสวนขวัญ (หมู่ 13)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/18107 ลว.2 ตุลาคม 2561
ผู้ตรวจสอบ : นายสุชาติ พงศ์เศรษฐ์กุล
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีต้นไม้ขึ้นหลายชนิด เช่น สวอง คาง โมกมัน เต็ง รัง ไผ่ป่า ไผ่รวก สำโรง ซึก สะเดา และสวอง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนมีศักยภาพในการรักษาป่าแห่งนี้ไว้เพื่อการอนรักษ์อย่างยั่งยืนจึงเห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :