หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองหลวง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองหลวง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
เนื้อที่ : 65 ไร่ 1 งาน 68 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ
หมู่บ้าน : หนองหลวง (หมู่ 5), บึงมาลย์ (หมู่ 4), ใหม่สามัคคี (หมู่ 6), หนองไม้แดง (หมู่ 7), วังสระทอง (หมู่ 10), บึงม่วง (หมู่ 11), สุรเดชสามัคคี (หมู่ 12)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/16223 ลว 6 กย 61
ผู้ตรวจสอบ : นายเสน่ห์ นวลสี
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณ มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด เช่น สัก เต็ง รัง มะค่าโมงบ สะเดา ยูคา ประดู่ ชิงชัน เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดตั้งป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :