หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านวังหว้า  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านวังหว้า
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
เนื้อที่ : 102 ไร่ 2 งาน 39 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูระงำ จ.ขอนแก่น
สถาพทั่วไป : ที่ราบสลับลานหิน
หมู่บ้าน : วังหว้า (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/19016
ผู้ตรวจสอบ : นายไชยา คล้ายคลึง
สภาพป่า :
    เป็นป่าดิบแล้ง มีความหนาแน่น 50% ของพื้นที่ พรรณไม้ที่พบได้แก่ แดง ประดู่ มะค่าแต้ ชาด
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีความเหมาะสมในการส่งเสริมจัดทำป่าชุมชน

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :