หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านใหม่  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านใหม่
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา
เนื้อที่ : 17 ไร่ 2 งาน 69 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขารังเกียจ ป่าเสาสัก ป่าเขาสูงและป่าควนแก้ว จ.สงขลา
สถาพทั่วไป : ภูเขา
หมู่บ้าน : ใหม่ (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส1604..42/24028
ผู้ตรวจสอบ : นางกมลมาส รัตนมณี
สภาพป่า :
    อุดมสมบูรณ์ ชนิดพันธุ์ไม้ในพื้นที่ได้แก่ สะเดา ขนุนปาน ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ราษฎร์ในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงเห็นควรจัดตั้งโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :