หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ตำบลท่าประดู่  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ตำบลท่าประดู่
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลา
เนื้อที่ : 450 ไร่ 0 งาน 42 ตารางวา
ประเภทป่า :
สถาพทั่วไป : ที่ราบ
หมู่บ้าน : ท่าประดูุ่ (หมู่ 1), ถังหมูเหนือ (หมู่ 2), พอบิตใต้ (หมู่ 4), ทุ่งขา (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส1604..42/24028
ผู้ตรวจสอบ : นางกมลมาส รัตนมณี
สภาพป่า :
    ป่าเดิม บางส่วนปลูกเพิ่ม
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพพื้นที่มีความเหมาะสมทำป่าชุมชน และชุมชนมีความพร้อมให้ความร่วมมือในกิจกรรมด้านการอนุรักษ์

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :