หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านคำสว่างน้อย หมู่ที่ 5  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านคำสว่างน้อย หมู่ที่ 5
ปีที่เริ่มโครงการ : 2549
ที่ตั้ง : ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
เนื้อที่ : 1300 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเซกาแปลงที่2 จ.นครพนม
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบลุ่ม ดินเป็นดินลูกรังปนทราย
หมู่บ้าน : คำสว่างน้อย (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2549ปีที่สิ้นสุด : 2553
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/9530 ลว 26 ก.ค.49
ผู้ตรวจสอบ : นายสัมฤทธิ ฐิติญาณ
สภาพป่า :
    -เป็นป่าเต็งรัง มีลักษณะเสื่อมโทรมในบางส่วน เนื่องจากไม้ขนาดใหญ่ถูกตัดไปใช้ประโยชน์ ไม้ที่คงเหลือในปัจจุบันคือ ไม้ขนาดเล็ก เช่น สะเม็ด,ชาด,ก่อ,เป้า ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรจัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :