หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนดอนโบสถ์  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนดอนโบสถ์
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.สำนักตะคร้อ อ.กิ่งอำเภอเทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 88 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : ลาดเอียงจากทิศตะวันออก ไปทิศตะวันตก มีโบสถ์เก่าของวัดในหมู่บ้าน แต่สมัยก่อนอยู่ด้านตะวันตกของป่า ดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : หนองโพธิ์ (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/8010 ลว 30 มีนาคม 2543
ผู้ตรวจสอบ : นายประเสริฐ เสรีวัตตนะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญพรรณแล้ง เป็นไม้รุ่นที่ 3 พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ เช่น มะค่าแต้ พันชาด แดง มะขามป้อม อ้อยช้าง ระเวียง ตะขบป่า มีความหนาแน่นค่อนข้างมาก ไม้ชั้นล่างเป็นพวกปอขี้ตุ่น ต้นสาบเสือ ถั่วผี สมุนไพรและพืชอาหารที่พบ ได้แก่ เปราะหอม พังคี ย่านาง กระเจียว และเห็ดชนิดต่างๆ สัตว์ที่พบ ได้แก่ อึ่งอ่าง แย้ กิ้งก่า กระแต และนกชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนได้ทีการดูแลรักษาป่าชุมชนแห่งนี้มาเป็นเวลานาน และได้ใช้ประโยชน์จากพืนป่าแห่งนี้ สำหรับเป็นแหล่งเก็บอาหาร แหล่งสมุนไพร และไม้ใช้สอย แต่ยังไม่กำหนดกฎ กติกา ข้อบังคับต่างๆ มาใช้กับป่าชุมชน หากมีการอนูญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนตามที่ได้ก็จะเกิดประโยชน์แก่พื้นที่แห่งนี้ เห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้ตามที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :