หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนสาธาร  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนสาธาร
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.สำนักตะคร้อ อ.กิ่งอำเภอเทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 323 ไร่ 1 งาน 85 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : ลาดเอียงจากด้านทิศเหนือมาทิศใต้ มีถนนลำลองผ่ากลางพื้นที่ป่าด้านทิศใต้ จะมีร่องรอยการขุดดินลูกรัง ลักษณะสภาพของดินเป็นดินลูกรัง มีดินลูกรังขึ้นอยู่กระจัดกระจาย ด้านทิศเหนือเดิมเป็นที่ทำกินของชาวบ้านมาก่อน แต่ปัจจุบันนี้ได้ยึดคืนมาเป็นพื้นที่ป่าชุมชนแล้ว
หมู่บ้าน : หัวสระ (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 30 มีค.43
ผู้ตรวจสอบ : นายประเสริฐ เสรีวัตตนะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณแล้ง เป็นไม้รุ่นที่ 3 พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ ได้แก่ แสมสาร ตะโก โมคมัน สะแก ตะแบก มะค่าแต้ กระถินพิมาน ไม้ชั้นล่าง จะเป็นพวกหนามเล็บเหยี่ยว หนามตะครอง หญ้าเพ็ก ปอขี้ตุ่น สมุนไพรที่พบ ได้แก่ พังคี กระเจียว เปราะหอม ฉลูกัน ย่านาง โด่ไม่รู้ล้ม พืชผักอาหารที่พบส่วนมากจะเป็นผักหวาน ต้นแจง ความหนาแน่นของพันธุ์ไม้มีน้อยมาก ส่วนมากจะขึ้นกระจัดกระจายอยู่เป็นหย่อมๆ บางแห่งมีศักยภาพพอที่จะฟื้นคืนได้ด้วยการปลูก สัตว์ป่าที่พบ เช่น อึ่งอ่าง แย้ กิ้งก่า นกชนิกต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนได้มีการดูแลรักษาสภาพป่าแห่งนี้ไว้ในรูปแบบป่าชุมชนเป็นระยะเวลาติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี โดยใช้เป็นทำเลเลี้ยงสัตว์ แหล่งเก็บอาหาร พืชสมุนไพร แต่ยังไม่มีการกำหนดกฎ กติกา และข้อบังคับสำหรับใช้กับพื้นที่ป่าแห่งนี้ หากมีการอนุญาตจัดทำโครงการป่าชุมชน ก็จะเกิดผลดีกับการดูแลรักษาป่าแห่งนี้ จึงเห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนตามที่ขอได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :