หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนป่าหนองไผ่ หนองตะครอง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนป่าหนองไผ่ หนองตะครอง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.สำนักตะคร้อ อ.กิ่งอำเภอเทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 900 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา
สถาพทั่วไป : ป่าหนองไผ่จากทิศตะวันออกมาตะวันตก เชื่อมต่อหนองตะครอง มีอ่างหนองตะครอง มีอ่างหนองตะครอง ได้ใช้น้ำตลอดทั้งปี บริเวณหนองตะครองมีสระน้ำ และเป็นที่พักสงฆ์อยู่จุดกึ่งกลางของป่าโคกหนองตะครอง หนองไผ่ และโคกสูงตะโกเกริ่น ประมาณ 20 ไร่ ซึ่งชาวบ้านเรียกป่าแดนสงฆ์ ป่าทั้ง 2 แปลง มีทางสาธารณะประโยชน์ที่ตัดขึ้นมาล้อมรอบเขตป่าไว้หมดทุกด้าน
หมู่บ้าน : ศิลาทอง (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/8010 ลว 30 มีนาคม 2543
ผู้ตรวจสอบ : นายประเสริฐ เสรีวัตตนะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง ความหนาแน่นของต้นไม้ที่ขึ้นอยู่บางจุดมีความหนาแน่นปานกลาง บางจุดมีน้อยมาก เพราะเดิมเคยเป็นที่ทำกินของชาวบ้านในหมู่บ้านมาก่อน สภาพป่าเป็นป่า เต็ง รัง พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง มะกอก มะเลื่อม มะค่าแต้ แดง ประดู่ อ้อยช้าง มะขามป้อม พันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารและสมุนไพร เช่น ผักสะเม็ก พังคี โด่ไม่รู้ล้ม เปราะหอม กระเจียว ผักหวาน ผักสามสิบ ฉลูกัน เห็ด หญ้าเพ็ก ปอขี้ตุ่น และหญ้าแฝก สัตว์ป่าที่พบได้แก่ อึ่งอ่าง กระรอก กระแต พังพอน อีเห็น และนกชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนได้มีการดูแลรักษาสภาพป่าแห่งนี้ไว้ในรูปแบบป่าชุมชนเป็นระยะเวลาติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี โดยใช้เป็นทำเลเลี้ยงสัตว์ แหล่งเก็บอาหาร พืชสมุนไพร แต่ยังไม่มีการกำหนดกฎ กติกา และข้อบังคับสำหรับใช้กับพื้นที่ป่าแห่งนี้ หากมีการอนุญาตจัดทำโครงการป่าชุมชน ก็จะเกิดผลดีกับการดูแลรักษาป่าแห่งนี้ จึงเห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนตามที่ขอได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :