หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนหนองสาธารณ์  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนหนองสาธารณ์
ปีที่เริ่มโครงการ : 2542
ที่ตั้ง : ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 600 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบสลับกับเนินเขาเตี้ยๆ พื้นที่จะลาดเอียงจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือ
หมู่บ้าน : ตะเคียน (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2542ปีที่สิ้นสุด : 2547
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ กษ 0710.4/31875 ลว 23 ธ.ค. 2542
ผู้ตรวจสอบ : นายประจัน ดาวังปา
สภาพป่า :
    สภาพป่ามี 2 ลักษณะ คือ ป่าดิบแล้ง และป่าที่ปลูกขึ้นมาใหม่ พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ ได้แก่ พันชาด เหียง มะค่าแต้ ขันทองพยาบาท สะเดา นนทรี ประดู่ พญาสัตบรรณ กระถินเทพา
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :