หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านไทรงาม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านไทรงาม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 24 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : ลาดเอียงจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก และมีหนองน้ำอยู่ตรงกลางของแปลงป่าชุมชน เพราะพื้นที่แห่งนี้เคยใช้เป็นแปลงเพาะชำกล้าไม้ของโครงการปรับปรุงป่าเขาภูหลวง
หมู่บ้าน : ไทรงาม (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/20508 ลว 15 สิงหาคม 2543
ผู้ตรวจสอบ : นายประเสริฐ เสรีวัตตนะ
สภาพป่า :
    เป็นป่ากระถินยักษ์ และยูคาลิปตัส ปลูกขึ้นมาใหม่ เพราะเดิมเคยผ่านการทำไร่ โดยชาวบ้านในพื้นที่มาก่อน ความหนาแน่นของต้นไม้พอปานกลาง และบางแห่งจะมีพันธุ์ไม้พวก เต็ง รัง แดง ขึ้นอยู่ ได้แก่ แย้ กิ้งก่า งู และนกชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ป่าที่กันออกจากพื้นที่ ส.ป.ก. เดิมทางราชการเคยใช้ประโยชน์ในการจัดทำเป็นแปลงเพาะชำกล้าไม้ แต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้ใช้แล้วชุมชนมีความต้องการที่จะใช้สำหรับจัดทำเป็นโครงการป่าชุมชน โดยจะดำเนินการจัดตั้งกลุ่มและกำหนดกฎ เกณฑ์ รวมทั้งกติกาในการดูแลรักษาป่าชุมชน จึงเห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้ตามที่ขอต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :