หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองหลักศิลา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองหลักศิลา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 556 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี จ.นครราชสีมา
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ลาดชันสลับที่ลุ่ม สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ติดเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าครบุรี และพื้นที่เขตดงอีจาน
หมู่บ้าน : หนองหลักศิลา (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/2438 ลว 20 กันยายน 2550
ผู้ตรวจสอบ : นายวิทยา นาคศิริ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากคนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ป่าในรูปแบบของป่าชุมชนมาเป็นเวลานาน และได้มีการบริหารจัดการรวมทั้งออกกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างชัดเจน และเพื่อให้เกิดผลดีต่อการดูแลรักษาป่าแห่งนี้ จึงเห็นควรต่ออายุโครงการป่าชุมชนบ้านหนองหลักศิลา เพื่อชุมชนจะได้ดำเนินงานด้านป่าชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ :
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :