หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านใหม่เจริญธรรม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านใหม่เจริญธรรม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2545
ที่ตั้ง : ต.หนองแวง อ.กิ่งอำเภอเทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 22 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ ลาดเอียงจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก
หมู่บ้าน : ใหม่เจริญธรรม (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ กษ 0710.4/17584 ลว 16 ก.ค. 45
ผู้ตรวจสอบ : นายกิตติพศ ผกากาญจน์
สภาพป่า :
    ป่าเต็งรัง ประกอบด้วยพรรณไม้ชั้นบน เช่น มะค่าแต้ มะค่าโมง ชงโค แดง แจง พันชาด อ้อยช้าง สมอพิเภก พลวง กระบก พยุง ประดู่ ไม้ชั้นล่าง เช่น หนามคนทา หนามแท่ง หนามสนิมเหล็ก หนามตะครอง เพ็ก พืชสมุนไพรและพืชอาหาร เช่น กระเจียว เปราะหอม ผักชีช้าง ผักหนาม ผักกาดย่า สัตว์ที่พบ ได้แก่ แย้ กิ้งก่า อ่าง งู แนกชนิด่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรอนุมัติ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :