หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านเทพประทานพร  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านเทพประทานพร
ปีที่เริ่มโครงการ : 2545
ที่ตั้ง : ต.หนองแวง อ.กิ่งอำเภอเทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 212 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา
สถาพทั่วไป : พื้นที่เป็นที่ราบเป็นเนินลาดเอียงไปทั้งสองข้าง โดยน้ำจะไหลลงทางทิศเหนือและทิศใต้ ลักษณะดินเป็นดินทราย มีคูน้ำด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกเพื่อป้องกันการบุกรุกเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ล่อแหลม ตรงกลางของพื้นที่ป่าชุมชนมีสำนักสงฆ์เทพประทานพร
หมู่บ้าน : เทพประทานพร (หมู่ 19)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/17584 ลว 16 ก.ค. 45
ผู้ตรวจสอบ : นายกิตติพศ ผกากาญจน์
สภาพป่า :
    ป่าเต็งรังผสมป่าเบญจพรรณ ประกอบด้วยพรรณไม้ชนิดต่างๆ ไม้ชั้นบน เช่น สะเดา มะกอก แจง มะขามป้อม ตะขบป่า สะแกเลือด สนวน กระโดน รกฟ้า งิ้วป่า ขี้เหล็กป่า ระเวียง รัง แต้ว มะม่วงหัวแมงวัน ตะคอง ไม้ชั้นล่าง เช่น เล็บเหยี่ยว ตับเต่า สาบเสือ ปอขี้ตุ่น เพ็ก ขัดมอญตัวผู้ สมุนไพรที่พบ ได้แก่ เปราะหอม โด่ไม่รู้ล้ม พังคี ย่านาง พืชอาหาร เช่น ผักชีช้าง กระเจียว หน่อไม้ สัตว์ป่าที่พบ เช่น แย้ อึ่งอ่าง กิ้งก่า กระต่าย งูและนกชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรอนุมัติ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :