หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนภูประดู่เฉลิมพระเกียรติฯ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนภูประดู่เฉลิมพระเกียรติฯ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 6180 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาและที่ราบไหล่เขา มีป่าไม้ปกคลุมอยู่ทั่วไป สภาพดินเป็นดินลูกรังปนทราย
หมู่บ้าน : บ้านไผ่ (หมู่ 4), บ้านไผ่ (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/7374
ผู้ตรวจสอบ : นายสมถวิล ลีลามโนธรรม
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ธรรมชาติ ได้แก่ แดง ประดู่ โมกมัน นางดำ สนวน ยาง ชงโค ไม้ชั้นล่าง ได้แก่ หนามคณฑา เถาวัลย์ สาบเสือ กระเจียว เปราะ เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชน ได้มีการรวมตัวกันดูแล และใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าแห่งนี้มาเป็นระยะยาวติดต่อกันหลายปี โดยมีการกำหนดกฎ กติข้อบังคับ และคณะกรรมการสำหรับดูแลจัดการป่าชุมชนขึ้นมาแล้ว เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดูแลรักษาป่าชุมชนแห่งนี้ต่อไป เห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนเป็นการต่อเนื่องตามคำขอ
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/2186
ผู้ตรวจสอบ : นายธนกร รัตนเมธาโกศล
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ธรรมชาติ ได้แก่ แดง ประดู่ โมกมัน นางดำ สนวน ยาง ชงโค ไม้ชั้นล่าง ได้แก่ หนามคณฑา เถาวัลย์ สาบเสือ กระเจียว เปราะ เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชน ได้มีการรวมตัวกันดูแล และใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ป่าแห่งนี้มาเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายปี โดยมีการกำหนดกฎ กติกาข้อบังคับ และคณะกรรมการสำหรับดูแลจัดการป่าชุมชนขึ้นแล้ว เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดูแลรักษาป่าชุมชนแห่งนี้ต่อไป เห็นควรอนุญาต ให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้ตามที่ขอ
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/19168 ลว 5 ส.ค. 45
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :