หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านวังโป่งแปลงป่าโนนขามแป้ง-แปลงป่าหนองหมากเฮ่า  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านวังโป่งแปลงป่าโนนขามแป้ง-แปลงป่าหนองหมากเฮ่า
ปีที่เริ่มโครงการ : 2545
ที่ตั้ง : ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 19 ไร่ 3 งาน 35 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : มีสภาพเป็นที่ดอนอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน ลาดเอียงจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ ลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : วังโป่ง (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/25665
ผู้ตรวจสอบ : นายสมถวิล ลีลามโนธรรม
สภาพป่า :
    ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) เป็นป่าเต็งรังที่มีความสมบูรณ์ ไม้ที่พบได้แก่ เต็ง รัง แดง และ แต้ว เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชน ได้มีการรวมตัวกันดูแล และใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ป่าแห่งนี้มาเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายปี โดยมีการกำหนดกฎ กติกาข้อบังคับ และคณะกรรมการสำหรับดูแลจัดการป่าชุมชนขึ้นแล้ว เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดูแลรักษาป่าชุมชนแห่งนี้ต่อไป เห็นควรอนุญาต ให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้ตามที่ขอ
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/25665
ผู้ตรวจสอบ : นายสมถวิล ลีลามโนธรรม
สภาพป่า :
    ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) เป็นป่าเต็งรังที่มีความสมบูรณ์ ไม้ที่พบได้แก่ เต็ง รัง แดง และ แต้ว เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชน ได้มีการรวมตัวกันดูแล และใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ป่าแห่งนี้มาเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายปี โดยมีการกำหนดกฎ กติกาข้อบังคับ และคณะกรรมการสำหรับดูแลจัดการป่าชุมชนขึ้นแล้ว เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดูแลรักษาป่าชุมชนแห่งนี้ต่อไป เห็นควรอนุญาต ให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้ตามที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :