หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านวังโป่งแปลงป่าดอนหัน-แปลงป่าช้าบ้านวังโป่ง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านวังโป่งแปลงป่าดอนหัน-แปลงป่าช้าบ้านวังโป่ง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2545
ที่ตั้ง : ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 431 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย เป็นที่ราบ อยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน
หมู่บ้าน : วังโป่งเหนือ (หมู่ 11)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/25665
ผู้ตรวจสอบ : นายสมถวิล ลีลามโนธรรม
สภาพป่า :
    ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) เป็นป่าเต็งรังที่มีความสมบูรณ์ ไม้ที่พบได้แก่ เต็ง รัง แดง และ แต้ว เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ป่า เนื่องจากชุมชน ได้มีการรวมตัวกันดูแล และใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ป่าแห่งนี้มาเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายปี โดยมีการกำหนดกฎ กติกาข้อบังคับ และคณะกรรมการสำหรับดูแลจัดการป่าชุมชนขึ้นแล้ว เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดูแลรักษาป่าชุมชนแห่งนี้ต่อไป เห็นควรอนุญาต ให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้ตามที่ขอ
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ กษ 0710.4/6642 ลว 18 มี.ค. 45
ผู้ตรวจสอบ : นายกิตติพศ ผกากาญจน์
สภาพป่า :
    สภาพป่ามีพรรณไม้ขึ้นค่อนข้างหนาแน่นพันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ไผ่ สาธร ตะขบ สะเดา ตะโก พันชาด แสมสาร แดง มะค่า โมกมัน ขี้เหล็ก มะค่าแต้ ฯลฯ ไม้ชั้นล่าง ได้แก่ หญ้าคา ละหุ่ง เล็บเหยี่ยว หนามตะคอง เพ็ก สาบเสือ กัดลิ้น หนามระเวียง สมุนไพรที่พบ ได้แก่ พังคี กระเจียว เปราะหอม ฉลูกัน ย่านาง อีนูน กระเจียว สัตว์ที่พบเห็น เช่น กิ้งก่า งู นก กระต่าย กระแต กระรอก และนกชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :