หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าบ้านยุบอีปูน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าบ้านยุบอีปูน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2545
ที่ตั้ง : ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 500 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง จ.นครราชสีมา
สถาพทั่วไป : เป็นป่าเบญจพรรณ ซึ่งบางส่วนได้เคยผ่านการทำไร่จากเกษตกรมาก่อนแล้ว แต่ในส่วนที่เป็นภูเขานั้น ยังไม่มีการบุกรุกแผ้วถาง โดยทางกลุ่มสหกรณ์และชาวบ้านได้มีการจัดการดูแลรักษาไว้ พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ กระบก พันชาด มะค่าโมง ประดูป่า ตะเคียนทอง ฯลฯ
หมู่บ้าน : ยุบอีปูน (หมู่ 4), อุบลพัฒนา (หมู่ 14)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/17584 ลว 16 ก.ค. 45
ผู้ตรวจสอบ : นายประจัน ดาวังปา
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ ซึ่งบางส่วนได้เคยผ่านการทำไร่จากเกษตกรมาก่อนแล้ว แต่ในส่วนที่เป็นภูเขานั้น ยังไม่มีการบุกรุกแผ้วถาง โดยทางกลุ่มสหกรณ์และชาวบ้านได้มีการจัดการดูแลรักษาไว้ พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ กระบก พันชาด มะค่าโมง ประดูป่า ตะเคียนทอง ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนและกลุ่มสหกรณ์ทั้งสองแห่งได้มีการดูแลและจัดการป่าแห่งนี้มาเป็นเวลานานและต่อเนื่องกันมาโดยตลอด โดยใช้เป็นแหล่งเก็บหาอาหาร เพียงแต่ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการป่าชุมชน รวมทั้งกไหนดกฎ กติกา ข้อบังคับการใช้ประโยชน์ การวางแผนการจัดการพื้นที่อย่างชัดเจน หากมีการอนุญาตให้จัดตั้งโครงการป่าชุมชนได้เกิดผลดีกับชุมชน จึงเห็ฯควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :