หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านนมโฑ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านนมโฑ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เนื้อที่ : 45 ไร่ 0 งาน 9 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : หมู่บ้านนมโฑ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ สูงจากระดับน้ำทะเล 13 – 51 เมตร ดินเป็น ดินร่วน มีพื้นที่ป่าอยู่บริเวณทิศเหนือของหมู่บ้าน
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 423/62 ลว 6 กพ 62
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวพรทิพย์ ปิยะโชติ
สภาพป่า :
    มีสภาพป่าเป็นภูเขา มีไม้ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ชนิดพันธุ์ไม้ ที่พบ ได้แก่ สะแก พฤกษ์ สะเดา ยอป่า แคนา แจง โมก งิ้วดอกขาว ส้มเสี้ยว กระทุ่ม มีพืชผักอาหารป่า เช่น เห็ด ผักเปราะ ไม้พื้นล่างที่พบ สาบเสือ สัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ กระรอก งู กระแตและนกชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :