หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านท่าลาภ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านท่าลาภ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
เนื้อที่ : 44 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : หมู่บ้านท่าลาภ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มใกล้แม่น้ำเจ้าพระยา มีน้ำท่วมถึง สูงจากระดับน้ำทะเล 25 – 55 เมตร ดินเป็นดินเหนียว มีพื้นที่ป่าอยู่บริเวณทิศเหนือของหมู่บ้าน
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 423/62 ลว 6 กพ 62
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวพรทิพย์ ปิยะโชติ
สภาพป่า :
    เป็นป่าโปร่ง มีไม้ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง และไผ่รวกขึ้นอยู่ทั่วไป ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ประดู่ แหนนา พฤกษ์ สะเดา ยอป่า แคนา แจง กระโดน กระพี้จั่น โมก งิ้วดอกขาว ส้มเสี้ยว กระทุ่ม ไผ่รวก มีพืชผักอาหารป่า เช่น หน่อไม้ เห็ด ผักเปราะ ไม้พื้นล่างที่พบสาบเสือ สัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ กระรอก งู กระแต หนูนาและนกชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :