หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนหนองแจง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนหนองแจง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท
เนื้อที่ : 13 ไร่ 2 งาน 89 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : หมู่บ้านหนองแจง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่น้ำท่วมไม่ถึง สูงจากระดับน้ำทะเล ปานกลาง ประมาณ 32 - 61 เมตร ดินเป็นดินทราย
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 423/62 ลว 6 กพ 62
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวพรทิพย์ ปิยะโชติ
สภาพป่า :
    เป็นป่าที่ชาวบ้านร่วมกันปลูกขึ้นมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2530 - 2531 มีไม้ขนาดกลางและลูกไม้ขึ้นหนาแน่น พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ประดู่ป่า มะค่า พฤกษ์ มะขามป้อม เต็ง รัง ย่อป่า กระพี้จั่น ชงโค แดง ไผ่รวก ไผ่สีสุก เหล็ก และอีนูน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :