หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบัว  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบัว
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
เนื้อที่ : 30 ไร่ 1 งาน 77 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : บ้านหนองบัว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมถึง สูงจากระดับน้ำทะเล ปานกลาง ประมาณ 22 - 24 เมตร ดินเป็นดินร่วนปนดินทราย และมีพื้นที่สาธารณประโยชน์อยู่บริเวณทิศตะวันตกของหมู่บ้าน
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 3720/62 ลว 30 ตค 62
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวพรทิพย์ ปิยะโชติ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีพรรณไม้เป็นไม้ขนาดเล็ก ถึงขนาดกลางขึ้นกระจายอยู่ทั่วไป ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ประดู่ป่า แดง ไผ่ป่า กระทุ่ม มะกอกป่า มะค่าแต้ พฤกษ์ ติ้ว งิ้ว กระพี้จั่น โมกมัน สวอง แจง สะเดา มะกา ตาล ไผ่ป่า มีพืชผักอาหารป่า เช่น อีนูน กลอย บุก หน่อไม้ และเห็ดชนิดต่างๆ ไม้พื้นล่างที่พบ ได้แก่ สาบเสือ และปอกะบิด มีพืชสมุนไพร ขึ้นกระจายอยู่เป็นจุดๆ สัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ กระรอก กระแต กระต่ายป่า แย้ งู และนกชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :