หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแกผักพฤกษ์  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแกผักพฤกษ์
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.กะบกเตี้ย อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท
เนื้อที่ : 51 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : หมู่บ้านหนองแกผักพฤกษ์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่น้ำท่วมไม่ถึง สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 95 - 184 เมตร ดินเป็นดินทราย และมีภูเขาอยู่บริเวณทิศตะวันตกของหมู่บ้าน
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 3881/62 ลว 14 พย 62
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวพรทิพย์ ปิยะโชติ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีไผ่รวกขึ้นกระจายอยู่ทั่วไป ขนาดของต้นไม้ที่พบในป่าเป็นไม้ขนาดเล็กถึงขนาดกลางขึ้นอยู่ทั่วไป ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ประดู่ป่า แดง ไผ่ป่า มะกอกป่า มะค่าแต้ พฤกษ์ ติ้ว งิ้วป่า กระพี้จั่น โมกมัน สะแก ส้มเสี้ยว รัง มีพืชผักอาหารป่า เช่น อีนูน บุก หน่อไม้ ผักหวาน และเห็ดชนิดต่างๆ ไม้พื้นล่างที่พบ ได้แก่ สาบเสือ และปรง มีพืชสมุนไพร ขึ้นกระจายอยู่เป็นจุดๆ สัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ กระรอก กระแต กระต่ายป่า แย้ งู และนกชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :