หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านหนองกระเบา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านหนองกระเบา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท
เนื้อที่ : 38 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : หมู่บ้านหนองกระเบา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมถึง สูงจากระดับน้ำทะเล ปานกลาง ประมาณ 17 - 19 เมตร ดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว และมีพื้นที่สาธารณประโยชน์อยู่บริเวณทิศเหนือของหมู่บ้าน
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 3720/62 ลว 30 ตค 62
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวพรทิพย์ ปิยะโชติ
สภาพป่า :
    เป็นป่าที่ราษฎรในหมู่บ้านหนองกระเบา , บ้านห้วยงูพัฒนา และหมู่บ้านใกล้เคียงร่วมกันปลูกขึ้นมาตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน พรรณไม้ที่ปลูกขึ้นมา ได้แก่ ยางนา ประดู่ป่า พะยูง ตะเคียนทอง มะขามป้อม มะตูม แดง แต้ เต็ง สัก กร่าง โพธิ์ ไทร ชิงชัน สะเดา มะขามเทศ รวงผึ้ง กระทิง ทองกวาว
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :